logo

harmonia-logo

CSEMADOK ALAPSZABÁLYA

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok alapszabálya

I. cikkely A Szövetség neve, jelképe, pecsétje és hatásköre
 1. A Szövetség neve: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok (a továbbiakban Szövetség)
 2. A Szövetség hivatalos kapcsolatban használható rövidített megnevezése: Csemadok, az adott szerv megnevezése és székhelye
 3. A Szövetség székhelye: Pozsony
 4. A Szövetség tevékenysége a Szlovák Köztársaság egész területére kiterjed, tárgyalási nyelve a magyar.
 5. A Szövetség címere: nyitott könyv előtt lobogó fáklya
 6. A pecséten a Szövetség címere, adott szervének neve és székhelye van feltüntetve; a név és a székhely két nyelven: magyarul és szlovákul.
II. cikkely A Szövetség jogi helyzete, szerkezeti felépítése
 1. A Szövetség a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 83/1990 sz. Törvénye alapján alakult és működik.
 2. A Szövetséget alkotó alapszervezetek, a közművelődési közösségek, a területi szervek, a szakmai társaságok és országos szervek önálló jogi személyek.
 3. A Szövetség pártoktól és kormányoktól független szervezet, amely az önigazgatás elvére épülve elősegíti a Szlovák Köztársaság területén élő magyarok nemzeti azonosságtudata, kultúrája, együvé tartozása megőrzését és fejlődését, védi társadalmi érdekeit.
 4. A Szövetség szerkezeti felépítése - az alapszervezetek, közművelődési közösségek, - a területi választmányok, - a szakmai társulások, -  a Szövetség sajtószerve, - az Országos Tanács, - az Elnökök Tanácsa, - az Országos Elnökség, - az Országos Ellenőrző Bizottság.
III. cikkely A Szövetség célja és feladatai
A Szövetség:
 • szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit,
 • fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúrához,
 • hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti és tudományos élet kiteljesedéséhez, az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez, támogatja a szórványban élő magyarság felzárkózását,
 • állást foglal az aktuális társadalmi és közművelődési kérdésekben és részt vállal a megoldásukban
 • tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai magyarság kulturális, társadalmi és tudományos életét.
 • bővíti tagságát, megteremti számukra a nemzetiségi kultúra aktív és célszerű működésének, tevékenységnek feltételeit,
 • munkálkodik tagsága anyagi és szellemi kultúrája értékeinek fejlesztése és hozzáférhetővé tétele érdekében,
 • küldetésével összhangban bekapcsolódik a gyermekek és az ifjúság kulturális nevelésébe, támogatja az ifjúság szövetségen belüli szerveződését,
 • társadalmi, kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez, közművelődési közösségeket (öntevékeny művészeti csoportokat, művelődési, művészeti szakköröket, klubokat) alakít, ösztönzi és támogatja azok munkáját,
 • a helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az amatőr művelődési és művészeti mozgalmakat,
 • országos, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti szemléket és versenyeket szervez,
 • felkutatja, gondozza a magyar vonatkozású kulturális, történelmi és műemlék jellegű értékeket, népszerűsíti a népi kultúrát, a szülőföld hagyományait, felügyeli és gondozza a tájházakat, illetve támogatja új tájházak létrehozását, és a vidéki turizmust,
 • kezdeményezi és ösztönzi a szlovákiai magyarság történetével és létével kapcsolatos dokumentumok, információk gyűjtését és feldolgozását, komplex kutatását,
 • bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel, támogatja tagjainak tudományos, művészeti és publikációs tevékenységét,
 • tevékenységének ellátása érdekében alapítványokat, alapokat, közhasznú intézeteket hoz létre, gazdasági és kiadói tevékenységet folytat,
 • együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és mozgalommal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és programjával összhangban tevékenykednek.
IV. cikkely A tagság formái, a tag jogai és kötelességei
A tagság formái:   
 • egyéni,
 • kolektív
 • tiszteletbeli,
 • pártoló.
     Az alapszervezet vezetőségének javaslata alapján a Szövetség egyéni tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért a Szövetség programjával és alapszabályával, jelentkezik valamely alapszervezetbe, és tagsági díjat fizet. A tag csak egy alapszervezet tagja lehet.      Kollektív taggá az a közösség válhat, amely jelentkezik a Szövetség valamelyik szervénél, egyetért a Szövetség programjával, alapszabályával, céljaival és annak tevékenységét anyagilag is támogatja. A kollektív tag jogait és kötelességeit, tagdíját szerződésben rögzítik az illetékes szervnél. A kollektív tagság nem élhet az egyéni tag jogaival és kötelezettségeivel.      A Szövetség tiszteletbeli tagjává, az Országos Tanács döntése alapján az a természetes személy válhat, aki különleges érdemeket szerzett a szlovákiai magyarság társadalmi és kulturális életének fejlesztésében. Természetes személyek tiszteletbeli taggá az alapszervezetek, közművelődési és szakmai társulások, valamint a területi választmányok javaslata alapján válhatnak. A tiszteletbeli tagságot az e célra kiállított igazolvány bizonyítja.      Pártoló tag az a hazai és külföldi személy, illetve közösség lehet, aki, illetve amely támogatja a Szövetség munkáját, és írásban jelentkezik a Szövetség valamely szervénél.      A Szövetségbe az alapszervezetekben lehet egyéni tagként jelentkezni. Minden tag tagsági igazolványt kap, amely az ő tulajdonává válik. Az egységes igazolványt az Országos Elnökség adja ki, az alapszervezet látja el pecsétjével, elnöke írja alá.
Az egyéni tag jogai és kötelességei:
 • minden tagnak joga van részt venni a Szövetség munkájában, a taggyűlésen kinyilvánítani véleményét, javaslatokat tenni és szavazni. Választhat és választható,
 • kötelessége a szervezet programjának és az alapszabály szellemében tevékenykedni,
 • tagsági díjat fizetni.
Az egyéni tagság megszűnik:
 • kilépéssel,
 • ha a tag két évig nem fizet tagsági díjat.
A Csemadok apparátusában betöltött alkalmazotti viszony összeférhetetlen az azonos szintű választott szervben betöltött tisztséggel.
V. cikkely Az alapszervezetek, közművelődési közösségek és a kulturális csoportok
 • A Szövetség minden alapszervezete, közművelődési közössége és kulturális csoportja az önigazgatás elve alapján működik, képviseli tagsága érdekeit és igényeit.
 • A közművelődési közösségek és kulturális csoportok (amatőr együttes, művelődési klub, stb.) szakmai alapon létrejövő csoportosulásai tevékenységüket alapszervezeti szinten a Szövetség alapszabálya alapján kidolgozott saját működési szabályzat alapján végzik.
 • Az alapszervezet az alapszabály III. cikkelye 1. pontjában meghatározott céljával összhangban tevékenykedik a település szintjén.
 • Alapszervezetet legkevesebb 5 (öt) személy hozhat létre.
 • Az alapszervezetet a területi választmány bejegyzi, az Országos Tanács nyilvántartja.
 • Egy községben több alapszervezet is alapítható. Egy településen több alapszervezet bejegyzéséről a területi választmány dönt.
 • Az alapszervezet akkor szűnik meg, ha taglétszáma 5 alá csökken.
 • Amennyiben az alapszervezet egy évig nem teljesíti alapszabályból eredő kötelességét (nem tartja a kapcsolatot a területi választmánnyal, nem veszi át a tagsági bélyeget, nem szedi be a tagsági illetéket, nem számol el azzal), a szervezetet az illetékes területi választmány felfüggesztheti, jogait nem gyakorolhatja, de nem szűnik meg. Tevékenysége bármikor folytatható.
 • Az alapszervezet legfelsőbb fóruma a taggyűlés. A taggyűlést az alapszervezet vezetősége hívja össze évente legalább egyszer. Érvényes határozatot a jelenlevők többségének jóváhagyásával hoz.
 • Ha az alapszervezet tagságának több mint fele kéri, a vezetőség 15 napon belül köteles összehívni a taggyűlést.
 • Az alapszervezet évente egyszer a területi választmány által javasolt időszakban évzáró taggyűlést tart, amelyen vezetőséget és elnököt választhat. A többi tisztségviselőt a vezetőség választja meg. Az évzáró taggyűlésen megválasztja az ellenőrző bizottságot vagy az ellenőrt. A tisztújító országos közgyűlés előtt az alapszervezetek tisztújító évzáró közgyűlést tartanak.
 • Az alapszervezet munkáját a vezetőség irányítja, az elnök az alapszervezet hivatalos képviselője. Képviseli a tagság érdekeit, felügyeli a szervezet gazdálkodását. Munkájáért a taggyűlésnek felel.
VI. cikkely Területi szervek
 • Az alapszervezetek az ország területi felosztásának megfelelően önkéntes alapon területi egységekbe tömörülnek és létrehozzák a területi szerveiket.
 • A területi szervek az alapszabály III. cikkelye 1. pontjában meghatározott céljával összhangban az önigazgatás alapján tevékenykednek a régió szintjén.
 • A Szövetség legfelsőbb területi fóruma, programalkotó és egyeztető szerve a területi konferencia. A területi konferencia az Országos Tanács által javasolt időszakban négyévente, valamint akkor ülésezik, ha azt a terület alapszervezeteinek több mint egyharmada kéri. A két területi konferencia közti időben a legfelsőbb területi szerv a területi választmány.
 • A területi konferencia megválasztja a területi választmányt, a területi választmány elnökét, alelnökét (alelnökeit), az ellenőrző bizottságot, valamint az Országos Tanács által meghatározott kulcs szerint az Országos Tanács tagjait és póttagjait, valamint az Országos Közgyűlés küldötteit.
 • A területi választmány saját tagjaiból a területi választmány elnökségét hozhatja létre.
 • A területi választmány az előzetesen  kiírt pályázat eredménye alapján javaslatot tesz az elnöknek a titkár személyére.
 • A területi konferencia határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. A határozatok elfogadásához a jelenlevő küldöttek szavazatainak egyszerű többsége szükséges.
 • A területi választmány évente legalább kétszer ülésezik.
 • A területi választmány évente egyszer összehívja az alapszervezetek képviselőinek találkozóját.
 • A területi választmány tevékenységét a területi választmány titkársága szervezi. Működési szabályzatát és költségvetését a területi választmány titkárának javaslatára a területi választmány hagyja jóvá.
 • A területi titkárság munkájáért a titkár felel.
 • A területi választmányt az elnök, az elnök távollétében az alelnök (alelnökök) és az elnök megbízásából a titkár képviselik.
 • A területi választmányok az ország önkormányzati és államigazgatási felosztásának figyelembe vételével nagyobb területi egységekbe tömörülhetnek.
 • A területi ellenőrző bizottság saját statútuma alapján ellenőrzi a területi választmány programját és gazdálkodását, tevékenységéért a területi konferenciának felel. Tanácskozási joggal részt vehet a választott szervek ülésein.
VII. cikkely Szakmai társulások
 • A közművelődési közösségek, kulturális csoportok szakmai társulásokat hozhatnak létre, amelyek a Szövetség kulturális, közművelődési és tudományos tevékenységéhez nyújtanak segítséget.
 • A szakmai társulást az adott társulás elnöke és titkára képviseli.
 • A szakmai társulások a saját alapszabályuk alapján tevékenykednek
 • A szakmai társulások az Országos Tanács által meghatározott számú tagot delegálhatnak az Országos Tanácsba.
 • Az önállóan bejegyzett szakmai társulások irányában a Szövetség nyitott, partneri viszony kialakítására törekszik. Az együttműködés formáit megállapodásban rögzítik.
 • A Szövetségben nem bejegyzett egyesületek, kulturális csoportok és szakmai társulások a Szövetség pártoló (IV. cikkely 2. d pont) tagjaként vehetnek részt annak művészeti, közművelődési, tudományos és hagyományőrző tevékenységében.
VIII. cikkely Az országos szervek
1. Az Országos Közgyűlés
 • A Szövetség legfelsőbb fóruma, legfőbb programalkotó szerve az Országos Közgyűlés, amely négyévente ülésezik. Programja és határozatai kötelező érvényűek a Szövetség valamennyi tagja és szervezeti egysége számára.
 • Határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. A határozatok elfogadásához a jelenlevő küldöttek egyszerű többségének jóváhagyása szükséges.
 • A Szövetség alapszabályának és programjának jóváhagyásához a jelenlevő küldöttek kétharmados szavazattöbbsége szükséges.
 • Megválasztja az országos elnököt és az általános alelnököt.
 • Tudomásul veszi a területi konferenciák és a szakmai társulások által delegált országos tanácstagokat, póttagokat és az Elnökök Tanácsának összetételét.
 • Megválasztja az országos ellenőrző bizottság elnökét, a bizottság további négy tagját és három póttagját.
2. Az Országos Ellenőrző Bizottság
 • Az Országos Ellenőrző Bizottság a két országos közgyűlés közti időszakban saját statútuma alapján – amelyet az Országos Tanácsnak is előterjeszt információ céljából – ellenőrzi: -    az alapszabály betartását, -    az Országos Tanács programjának, gazdálkodásának, költségvetésének teljesítését.
 • A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a választott szervek ülésein.
 • Az Országos Ellenőrző Bizottság évente legalább egy alkalommal vagy szükség szerint ülésezik, tevékenységéről, ellenőrző munkájának eredményeiről tájékoztatja az Országos Tanácsot, valamint az Országos Közgyűlést.
3. Az Országos Tanács
 • Az Országos Tanács a két országos közgyűlés közti időszakban a Szövetség legfelsőbb fóruma, egyeztető, érdekképviseleti és rövid távú programokat alkotó szerv, amely szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Összetételének meghatározásakor figyelembe veszi az egyes régiók, valamint a szakmai társulások sajátos helyzetét és igényeit. Határozatai kötelező érvényűek az Országos Közgyűlés és az Országos Ellenőrző Bizottság kivételével a Szövetség valamennyi tagja és szervezeti egysége számára.
 • Szervezi, segíti és felügyeli az Országos Közgyűlésen elfogadott program és határozat megvalósítását.
 • Megtárgyalja és jóváhagyja a költségvetést és ellenőrzi annak felhasználását.
 • Megszabja a tagsági díjak összegét és javaslatot tesz elosztásának arányára az alapszervezetek, a területi választmány között.
 • Megállapítja az Országos Közgyűlés küldöttei létszámának kulcsát.
 • Összehívja az Országos Közgyűlést; rendkívüli Országos Közgyűlést akkor hív össze, ha azt az Országos Tanács tagjainak vagy a területi választmányoknak legalább az egyharmada, illetve az alapszervezetek legalább egynegyede kívánja.
 • Az Országos Tanács első ülését az Országos Közgyűlésen tartja, amikor megválasztja és jóváhagyja az Országos Elnökség tagjait.
4. Elnökök Tanácsa
 • Az Elnökök Tanácsának tagjai a Csemadok TV elnökei, akadályoztatásuk esetén az alelnök, valamint az országos szakmai társulások elnökei. A tanácsnak tagjai a területi titkárok is.
 • Az Elnökök Tanácsa a Csemadok Országos Tanácsának a konzultatív, döntés-előkészítő testülete.
 • Az Elnökök Tanácsát a Csemadok országos elnöke vezeti és hívja össze, helyettese a Csemadok országos alelnöke.
 • A Elnökök Tanácsa: a)  megtárgyalja azon kérdéseket, amelyeket az Országos Tanács hatáskörébe utal, b) állást foglalhat aktuális társadalmi, kulturális  kérdésekben, c) összehangolja a területi  Csemadok szervek tevékenységét, d) javaslatokat terjeszthet elő az Országos Tanács üléseire, e)évente három alakalommal ülésezik.
 • Az Elnökök Tanácsa javaslatokat készít elsősorban a Csemadok térségi és szervezési politikájának alakítására.
5. Az Országos Elnökség
 • Legalább kéthavonta ülésezik.
 • Évente legalább kétszer összehívja az Országos Tanácsot, valamint akkor is, ha azt az Országos Tanács tagjainak legalább az egyharmada kéri.
 • Egyezteti a területi választmányok és a szakmai társulások munkáját.
 • Jóváhagyja a hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel és társaságokkal kötendő megállapodásokat, szerződéseket és személyi megbízatásokat.
 • A kiírt pályázatok eredménye alapján javaslatot tesz a Szövetség országos titkárának kinevezésére.
 • Értékeli a pályázatokat, a munkáltatói hatáskörrel felruházott országos szintű tisztségviselőknek javaslatot tesz az egyéb szövetségi intézmények vezetőinek, valamint a Szövetség sajtóorgánuma főszerkesztőjének kinevezésére.
 • Kinevezi a Csemadokban végzett szakmai munka hatékonyságának növelésére léthozott közhasznú intézetek,  valamint a Szövetség országos szervei által alapított intézmények, alapítványok, alapok felügyelő (igazgató) tanácsait.
 • Kizárólagos jogkörrel javaslatot tesz a központi hazai és külföldi intézmények tisztségviselőinek személyére, amennyiben azok tevékenysége érinti a Szövetség munkáját, illetve ha erre felkérést kap. Saját hatáskörében értékeli a javasolt személyek tevékenységét, kitüntetéseket és díjakat javasol vagy ítél oda.
 • Munkabizottságokat és szakmai tanácsadó testületeket létesíthet.
 • Létrehozza és felügyeli az Országos Tanács irodáját, amely az Országos Tanács és az Országos Elnökség végrehajtó szerve.
 • Közhasznú intézetet hozhat lérte, amely munkáját a vonatkozó törvények és az igazgatótanács által jóváhagyott működési szabályzat, és irányelvek és feladatok alapján végzi.
IX. cikkely A Szövetség országos tisztségviselői
Az országos tisztségviselők személyének kiválasztásában a regionalizmus elve érvényesül.
    1. A Szövetség elnökeA Szövetség hivatalos képviselője az országos elnök, aki a Szövetség programjának és az Országos Közgyűlés határozatainak szellemében:
 • képviseli a Szövetséget belföldön és külföldön egyaránt,
 • irányítja az Országos Tanács, Elnökök Tanácsa és az Országos Elnökség munkáját,
 • átfogó tájékoztatást nyújt az Országos Közgyűlésnek a Szövetség működéséről, gazdálkodásáról és tisztségviselőinek munkájáról,
 • átfogó tájékoztatást nyújt az Országos Tanácsnak, illetve az Országos Elnökségnek a Szövetség működéséről, gazdálkodásáról és tisztségviselőinek munkájáról,
 • munkáltatói joggal rendelkezik,
 • a munkáltatói jogot részben vagy egészen átruházhatja az országos titkárra,
 • tisztségét két egymást követő választási időszakban töltheti be, munkájáért az Országos Elnökség által meghatározott költségtérítést kaphat.
    2. A Szövetség általános alelnöke
 • Végrehajtja az Országos Elnökség által reá szabott feladatokat. Az országos elnök akadályoztatása esetén  helyettesíti az országos elnököt, irányítja az Országos Tanács,Elnökök Tanácsa ill. az Országos Elnökség munkáját és üléseit. Munkájáért az Országos Elnökség által meghatározott költségtérítést kaphat.
     3. A Szövetség alelnökei
 • Az elnök és az általános alelnök akadályoztatása esetén az Országos Elnökség által megbízott alelnök irányítja az  OT, az ET és az E munkáját.
 • Az alelnökök tisztségüket nem főállásban töltik be; munkájukért költségtérítést kaphatnak, feladataikat az Országos Elnökség határozatai illetve összmegállapodás alapján egymás között határozzák meg.
    4. A Szövetség Országos Ellenőrző Bizottságának elnöke
 • Összehívja és irányítja az országos ellenőrző bizottságot, az alapszabály VIII. cikkelye 2. pontja alapján végzi tevékenységét.
     5. A Szövetség országos titkára
 • Tevékenységét munkaviszonyban végzi.
 • Munkáltatói jogot gyakorol a IX. cikkely 1.f pontja alapján.
 • Irányítja és ellenőrzi az Országos Tanács irodája tevékenységét, amelyről tájékoztatást nyújt az Országos Tanácsnak, Elnökök Tanácsának és az Országos Elnökségnek.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a területi választmányokkal és azok titkáraival.
 • Az elnök jóváhagyásával kapcsolatot tart a bel- és külföldi szervezetekkel.
 • Egyezteti és ellenőrzi a Szövetség egyéb intézményeinek, honlapjának és a sajtószerve főszerkesztőjének tevékenységét.
X. cikkely Az Országos Tanács titkársága
 • Az Országos Tanács titkársága az Országos Tanács és az Országos Elnökség végrehajtó szerveként működik.
 • Tevékenységét az Országos Elnökség által jóváhagyott működési szabályzatban rögzített elvek alapján végzi.
XI. cikkely Választási rend
 • Az alapszervezetek, a közművelődési közösségek vezetőségét és elnökét az ellenőrző bizottságot vagy az ellenőrt az évzáró taggyűlés választja meg.
 • Az egyes szakmai társulások országos tanácsait és az adott társulás tisztségviselőit a társulás alapszabálya értelmében választják meg.
 • A területi konferencia küldötteit az alapszervezet évzáró taggyűlésén választják meg a területi választmány által meghatározott kulcs alapján.
 • A területi konferenciák az Országos Tanács tagjait és póttagjait az Országos Tanács által meghatározott kulcs szerint választják meg.
 • A statutáris képviselő (ASz elnöke, TV elnök, országos elnök) lemondása esetén három hónapon belül választásokat kell tartani.
 • Az Országos Közgyűlés küldötteit az egyes területi konferenciákon és a szakmai társulások közgyűlésein választják meg az Országos Tanács által meghatározott kulcs szerint.
 • A területi konferencia megválasztja a területi választmányt, a területi választmány elnökét és alelnökét (alelnökeit), valamint az ellenőrző bizottságot és annak elnökét.
 • Amennyiben a területi konferencia létrehozza a területi elnökséget, akkor a területi konferencián tartott első ülésén a területi választmány saját soraiból megválasztja az elnökséget. Az elnök és alelnökök tagjai az elnökségnek.
 • Az Országos Közgyűlés az alapszabály VIII. cikkelye 1 e. pontja alapján tudomásul veszi a területi konferenciák által az országos tanácsba delegált tagokat és póttagokat.
 • Az Országos Közgyűlés titkos szavazással elnököt és általános alelnököt választ.
 • A 7 tagú Országos Elnökség további tagjait az Országos Tanács az Országos Közgyűlésen tartott első ülésén megválasztja, a regionális elvek alapján javasolt  három alelnököt pedig jóváhagyja.
 • Az Országos Közgyűlés titkos szavazással megválasztja az országos ellenőrző bizottság elnökét, és jóváhagyja a bizottság további 4 tagját és 3 póttagját.
XII. cikkely A Szövetség gazdálkodása és vagyona
 • A Szövetség keretében vagyonnal az önálló jogi személy státuszával bíró szervezeti egységei rendelkezhetnek.
 • A Szövetség vagyona a következő pénz- és anyagi eszközökből tevődik össze: - saját vagyon és az ebből származó jövedelem; - tagsági díjak; - állami támogatás; - alapítvány(-ok) és az abból (azokból) származó jövedelem; - a kulturális és kiadói tevékenységből származó jövedelem; - örökségek és hagyatékok; - adományok, ajándékok és egyéb források; - a Szövetség egyéb intézményeinek bevételéből származó nyereség.
XIII. cikkely A Szövetség megszűnése
 • A Szövetség megszűnik, ha az Országos Közgyűlés küldötteinek kétharmada erről határozatot hoz.
 • A Szövetség megszűnése esetén az Országos Közgyűlés az érvényes jogszabályok szerint vagyon-felszámolási eljárást kezdeményez.
 • Az alapszervezet, közművelődési közösség megszűnése esetén a szervezet vagyonáról az azt bejegyző illetékes területi szerv választmánya dönt, törli a Szövetség nyilvántartásából.
 • A területi választmány megszűnik, ha a területi konferencia küldötteinek kétharmada erről határozatot hoz. Vagyonának felosztásáról a területi konferencia dönt.
XIV. cikkely Záró rendelkezés
A Szövetség alapszabályát az Országos Elnökség az Országos Közgyűlésen történt jóváhagyás után legkésőbb 15 napon belül beterjeszti az Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumába regisztrálás végett.
Ipolynyék, 2012. október 20

Utoljára frissítve (2012 november 27., kedd 11:18) 2008 augusztus 11., hétfő 13:30